Přeskočit navigaci.

Jednací řád Zastupitelstva obce Senetářov

Jednací řád Zastupitelstva obce Senetářov

 Zastupitelstvo obce Senetářov se na svém zasedání konaném dne 14.11.2018 usneslo v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), vydat tento Jednací řád Zastupitelstva obce Senetářov (dále jen „jednací řád“):

Článek 1

Úvodní ustanovení 

  1. Jednací řád upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Senetářov (dále jen „zastupitelstvo obce“) a další otázky.

   2.   O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje                           zastupitelstvo obce v mezích zákona.

 

Článek 2

Pravomoci zastupitelstva obce

  1. Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v ustanoveních  § 84, § 85  a § 102  odst.  2  písm. c), d),  f),  j)  a  l)  zákona o obcích.

    2. Zastupitelstvo obce zruší usnesení zastupitelstva obce, jestliže je v rozporu s právním předpisem nebo                     usnesením zastupitelstva obce.

Článek 3

Svolání zasedání zastupitelstva obce 

  1. Zastupitelstvo   obce   se   schází  dle  potřeby,  nejméně  však  jedenkrát  za  3  měsíce.  Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se konají nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.

    2. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen          zastupitelstva obce.

    3. Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta tak, aby se konalo do 15             dnů od vyhlášení výsledků voleb, popř. do 15 dnů od právní moci usnesení soudu o stížnosti proti vydání                 osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce.  Jestliže nebude ustavující zasedání nově zvoleného                       zastupitelstva obce svoláno ve výše uvedené lhůtě, učiní tak ředitel krajského úřadu. Ustavujícímu zasedání             předsedá  zpravidla  nejstarší  člen zastupitelstva obce do  doby,  než je zvolen starosta nebo                               místostarosta.    Ustavující    zasedání    zastupitelstva    obce    zvolí     starostu a místostarostu.

    4. Všechna    zasedání    zastupitelstva    obce    jsou   svolávána    písemnou   pozvánkou nejpozději 7 dnů                 předem, a to e-mailem nebo písemným doručením. Program zasedání zastupitelstva obce a podklady pro                 jednání budou doručeny zastupitelům obce nejpozději 7 dnů předem.

    5. Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná.

Článek 4

Příprava jednání zastupitelstva obce

 

  1. Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta, přitom stanoví zejména:

      a)  dobu a místo zasedání  (o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání  zastupitelstva                    obce informuje   obecní   úřad   vyvěšením  na  úřední desce obecního  úřadu alespoň  7  dní  před                          zasedáním zastupitelstva obce, kromě toho  může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým),

      b)  způsob, termín a formu předkládání návrhů k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání                            zastupitelstva obce (právo předkládat návrhy mají členové zastupitelstva obce a výbory zastupitelstva obce).            O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne              zastupitelstvo obce.

    2. Písemné materiály, určené pro jednání zastupitelstva obce, předkládá navrhovatel  v počtu 1 výtisku                       prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 7 dnů  přede dnem zasedání                   zastupitelstva obce jeho členům.

    3.    Materiály pro jednání zastupitelstva obce obsahují :

       a)     název materiálu,

       b)     vlastní obsah,

          Předkládané  materiály  musí  být  zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně                   posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

Článek  5

Účast členů zastupitelstva obce na zasedání

 

  1. Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat  se zasedání zastupitelstva obce.  Svou nepřítomnost je povinen starostovi  omluvit s uvedením důvodu. Starosta omlouvá také pozdní příchod nebo předčasný odchod ze zasedání.

  2. Účast na zasedání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

  3. Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti zastupitelstva obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti rozhoduje zastupitelstvo obce.

Článek  6

Program jednání

 

         Na zasedání zastupitelstva obce může být jednáno jen o věcech, které byly dány na program a o návrzích                uvedených v článku 4 odst. 1 písm. b) jednacího řádu, o jejichž zařazení na program zastupitelstvo obce                  rozhodlo.

Článek  7

Průběh zasedání zastupitelstva obce

 

  1. Zasedání zastupitelstva obce řídí zpravidla starosta.

    2.  Předsedající zasedání zastupitelstva obce řídí i hlasování, jehož výsledek zjišťuje ke každé věci samostatně, a         dále  vyhlašuje, ukončuje, příp. přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.             Není-li při zahájení zastupitelstva   obce  nebo v jeho  průběhu přítomna  nadpoloviční většina  všech členů             zastupitelstva obce, ukončí  předsedající  zasedání  zastupitelstva obce s tím,  že jeho  náhradní zasedání se           koná do 15 dnů a svolá se dle článku  3 odst. 1 a 2 jednacího řádu.

    3.  V zahajovací části předsedající prohlásí, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno,                    konstatuje přítomnost  nadpoloviční většiny  členů (při nižší účasti než je nadpoloviční většina ukončí zasedání          zastupitelstva obce), dá schválit program jednání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu                zvlášť, nechá zvolit ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Dále uvede, zda byl ověřen zápis z předchozího                  jednání, kde byl uložen k nahlédnutí a zda a jaké námitky proti němu byly podány.

    4.  Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne          o nich zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů zápisu.

    5. Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.

    6. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání zvednutím ruky v průběhu zasedání.Bez ohledu na pořadí přihlášek        do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva obce, který namítá nedodržení jednacího řádu            nebo platných právních předpisů.

    7. Zastupitelstvo obce může v průběhu hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke          dvěma nebo i více bodům pořadu.

    8. Do diskuse se mohou členové zastupitelstva obce přihlásit jen do konce rozpravy.

    9. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.

  10. Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor,  poslanec                nebo zástupce orgánů kraje   (viz  ustanovení  § 93  odst.  3  zákona o obcích),  musí mu být uděleno.

  11. Občané obce mají právo na zasedání zastupitelstva obce vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem             v souladu s jednacím řádem (viz  § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích).

  12. Zastupitelstvo obce se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání,

         - doba diskusního vystoupení se omezuje na 10 minut

  13. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce, o jeho návrhu se hlasuje bez                rozpravy.

 Článek 8

Unesení zastupitelstva obce

         Usnesením zastupitelstva obce se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, jiným členům            zastupitelstva obce.

Článek  9

Hlasování

 

    1.   Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

    2.   Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo obce hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení,             stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

    3.   Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo obce. Veřejné hlasování se provádí           zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro             návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.

    4.   Připomínky, náměty, návrhy a jednotlivé body hlasování musí být přesně, srozumitelně  a konkrétně                       formulovány tak, aby bylo zřejmé o čem se hlasuje a jaký je výsledek.

Článek  10

Dotazy členů zastupitelstva obce

 

    1.  Členové zastupitelstva obce mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na předsedy výborů, na                     statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec a na vedoucí příspěvkových organizací a                 organizačních složek, které obec založila nebo zřídila. Písemnou odpověď musí obdržet do 30  dnů.

    2.  Členové     zastupitelstva     obce    mají    při   výkonu   své   funkce   právo   požadovat od zaměstnanců             obce zařazených do obecního úřadu   informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce, pokud               jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění. Informace musí být                 poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

Článek 11

Péče o nerušený průběh jednání

 

   1.   Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele                jednání.

   2.    Nemluví-li řečník k věci, nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.

 

Článek 12

Ukončení zasedání zastupitelstva obce

 

        Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.               Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva obce pod nadpoloviční             většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání,                   v těchto případech se do 15 dnů koná jeho náhradní zasedání.

Článek 13

Pracovní komise

 

  1.     Pro přípravu stanovisek a expertiz může zastupitelstvo obce zřídit pracovní skupiny, do kterých volí své členy           a podle potřeby další odborníky a experty.

  2.     Funkce pracovních skupin končí splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání zastupitelstva obce.

 

Článek 14

Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce

 

  1.     O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a                 určení ověřovatelé.

  2.     Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce pořizuje zapisovatel  (osoba zvolená zastupitelstvem obce ).

  3.     O průběhu zasedání zastupitelstva se  pořizuje zvukový záznam, který je uchován v archivu po stejnou dobu             jako zápis.

          V zápisu se vždy uvádí:

-                      den a místo jednání,

-                      hodina zahájení, ukončení a případné přerušení,

-                      počet přítomných členů zastupitelstva obce, počet omluvených a neomluvených členů zastupitelstva                        obce,

-                      schválený pořad jednání zastupitelstva obce,

-                      průběh rozpravy se jmény řečníků,

-                      průběh a výsledek hlasování,

-                      přijatá usnesení,

-                      datum vyhotovení zápisu,

-                      další skutečnosti, které by podle rozhodnutí členů zastupitelstva obce měly být součástí zápisu.

 

  5.     Zápis, včetně ověření  je nutno pořídit a ověřovateli podepsat do 10 dnů po skončení zasedání, musí být                  uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.

  6.    O námitkách  člena  zastupitelstva  obce  proti  zápisu  rozhodne  nejbližší zasedání  zastupitelstva obce.                                

Článek 15

Kontrola usnesení 

            Plnění usnesení zastupitelstva obce kontroluje kontrolní výbor.

 

Článek 16 

            Jednací řád byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.11.2018.

 

Obecné informace
Kalendář akcí
7. 8. Sraz auto-moto veteránů zahrada za muzeem

Více akcí

Změny na webu
27. 7.

Nová novinka Sběrný dvůr uzavřen.

27. 7.

Nová novinka .

23. 7.

Nová novinka MUDr. Staňková neordinuje.

20. 7.

Nová novinka Do Lysic dorazí fotbalové hvězdy.

20. 7.

Nová novinka Svoz komunálního odpadu.

Dnes slaví

Dnes je: 27. 07. 2021
Dnes má svátek: Věroslav
Zítra má svátek: Viktor

Počasí radar