Přeskočit navigaci.

Novinky

Městys Jedovnice hledá pečovatelku v Domě s pečovatelskou službou v Jedovnicích.

Příloha: inzerat-pecovatelka-05-2019.doc


Zámek Křtiny hledá zástup za mateřskou dovolenou na pozici recepční/servírka. Bližší informace a na telefonu 731 690 578.

Příloha: 2019-inzerat-servirka-recepcni.docx


V sobotu 25. května 2019 se od 17.00 hodin ve sportovním areálu uskuteční I. kolo PS okrsku Jedovnice. Soutěží se v kategoriích muži, ženy. Disciplíny požární útok a štafety 4 x 100m. Občerstvení zajištěno.

Příloha: pozvanka.docx


SDH Senetářov pořádá v neděli 26. května 2019 od 12.00 hodin 2. kolo Velké ceny Blanenska v požárním útoku Memoriál Jaroslava Zouhara. Soutěž se uskuteční ve sportovním areálu, soutěžit se bude v kategoriích: muži, ženy, veteráni. Srdečně zvou pořadatelé.

Příloha: vcb2019-pozvanka.pdf


Firma Dendera a.s. Němčice přijme operátora CNC technologického laseru a operátora CNC ohraňovacího lisu. Bližší informace na tel. 774 477 934 paní Koutná.

Příloha: inzerce_220x90_1.pdf


Agro Rozstání, družstvo přijme SKLADNÍKA do posklizňové linky Otinoves. Bližší informace na tel. č. 777 115 149 pan Jančík.

Příloha: nabidka-prace.doc


Sběr a svoz nebezpečného odpadu se uskuteční ve středu 22.05.2019 u bývalé telefonní budky v době od 15.40 hod. do 16.00 hod. 


Na základě zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který upravuje postavení ředitelů škol a školských zařízení je období výkonu práce na pracovním místě ředitele školy nebo školského zařízení 6 let.  V letošním roce končí funkční období ředitelky místní mateřské školy. Přihlášky na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Senetářov je možno podávat do 27. května 2019 do 16.00 hodin. Do konkurzního řízení  se může přihlásit uchazeč, který splňuje předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy nebo školského zařízení. Z tohoto vyplývá, že i stávající ředitelka má možnost se do vyhlášeného konkurzu přihlásit. Domnívám se, že konkurz představuje i pro zkušeného ředitele novou výzvu a také zdroj odlišných názorů a inspirací pro rozvoj a řízení školy.

Jana Sedláková, starostka obce

 

Voličský průkaz vydá Obecní úřad Senetářov na základě písemné žádosti voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu je veden. Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb. Písemná žádost musí být opatřena ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky a doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tj. do 17. května 2019 nebo na obecním úřadu předána osobně voličem nejpozději 2 dny přede dnem voleb tj. do 22.května 2019 (při osobním podání nemusí být podpis ověřen). Voličský průkaz bude vydán nejdříve 09.05.2019 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče. Voličský průkaz je možné voliči také zaslat. Voličský průkaz je volič povinen ve volební místnosti odevzdat před hlasováním okrskové volební komisi.

Příloha: zadost-o-vydani-volicskeho-prukazu-1953579579.doc


Vlastník nemovitosti nahlásí v předstihu připravenost ke kontrole napojení na splaškovou kanalizaci zaměstnanci Vodárenské akciové společnosti a.s. Zaměstnanec provede na místě kontrolu správnosti napojení přípojky a sepíše potřebné podklady pro uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod. Napojit se na splaškovou kanalizaci je třeba nejpozději do 31.08.2019. Bližší informace jsou uvedeny v příloze.

V současné době není technicky možné napojit nemovitosti č.p. 6, č.p. 9, č.p. 66, č.p. 142, č.p. 143, č.p. 144, č.p. 145, č.p. 149 a č.p. 172.

Příloha: senetarov-rev1.pdf


Sběrný dvůr bude otevřen každou sobotu od 27. dubna 2019 v době od 10.00 hod. do 12.00 hod. Na sběrném dvoře je možné uložit: plast, objemný odpad a papír.


Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanovena ve výši 480,- Kč/občan(nemovitost)/rok. Osvobozeny od poplatku jsou děti do 3 let věku včetně těch, které v daném roce dovrší 3 roky věku. Poplatek je splatný buď jednorázově do 30.06. nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30.06. a do 30.11. příslušného kalendářního roku. Poplatek je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě, složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet obce č. 17622631/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu.


Občanům se sídlem trvalého pobytu na ohlašovně, jsou ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně v jejímž správním obvodu mají nahlášen svůj trvalý pobyt.

Uložením oznámení o uložení zásilky s poučením, v sídle ohlašovny, jsou po uplynutí lhůty 10 dnů splněny podmínky fikce doručení, desátým dnem se považuje písemnost za doručenou. Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonavatelnou.

 


Muzeum tradičního bydlení a perleťářství v Senetářově je od září do května uzavřeno.  Skupinové prohlídky  je třeba si předem domluvit na tel.č. 739 407 244 nebo 516 442 424. 


Obecné informace
Kalendář akcí
25. 5. I. kolo okrsku Jedovnice v požárním sportu sportovní areál
26. 5. Velká cena Blanenska v požárním útoku sportovní areál

Více akcí

Změny na webu
20. 5.

Nová novinka Nabídka zaměstnání.

20. 5.

Nová novinka Nabídka zaměstnání.

20. 5.

Nová novinka I. kolo okrsku Jedovnice v PS.

20. 5.

Nová novinka Memoriál Jaroslava Zouhara.

16. 5.

Nová novinka Nabídka zaměstnání.

Dnes slaví

Dnes je: 21. 05. 2019
Dnes má svátek: Monika
Zítra má svátek: Emil

Počasí radar