Přeskočit navigaci.

Povinný subjekt

Zde je možné získat údaje zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., dle Standardu ISVS.

  1. Oficiální název
  2. Důvod a způsob založení
  3. Organizační struktura
  4. Kontaktní spojení
  5. Bankovní spojení
  6. IČO
  7. DIČ
  8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
  9. Žádosti a informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací
14. Nejdůležitější předpisy
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
17. Seznam organizací


1. Oficiální název:

Obec Senetářov, se sídlem Senetářov 116, PSČ 679 06 (dále jen „Obec“).

2. Důvod a způsob založení:

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“).

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

Obec dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen „přenesená působnost“).

Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

3. Organizační struktura:

Starosta obce: Jana Sedláková
Místostarosta: Petr Varga

Členové zastupitelstva obce Senetářova: Mgr. Roman Kuběna; Roman Kyjovský; Milan Musil; Jana Sedláková; Antonín Ševčík; Ondřej Ševčík; Josef Šíbl; Petr Varga; Antonín Zouhar

Orgány zastupitelstva obce jsou výbory:

Finanční výbor
Předseda: Antonín Ševčík
Členové: Mgr. Roman Kuběna, Ondřej Ševčík

Kontrolní výbor
Předseda: Antonín Zouhar
Členové: Milan Musil; Roman Kyjovský

Kulturně-školský výbor
Předseda: Josef Šíbl

4. Kontaktní spojení:

Adresa povinného subjektu: Obec Senetářov, Senetářov 116, PSČ 679 06 pošta Jedovnice
Telefon: 516 442 424, e-mail: epodatelna@senetarov.cz

Úřední hodiny:

Úřední dny: pondělí 8.00 – 12.00 14.00 – 17.30 hodin
  středa 8.00 – 12.00 14.00 – 17.30 hodin

5. Bankovní spojení:

KB Blansko, číslo účtu: 17622631/0100

Hotovostní platbou na ObÚ

6. IČO:

00637203

7. DIČ:

CZ00637203

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:

Veškeré dokumenty k rozpočtu obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě, včetně aktuálního hospodaření obce k poslednímu dni minulého měsíce (k dispozici vždy k 10. dni měsíce příštího) nebo je možné stáhnout rozpočty ZDE.

9. Žádosti o informace:

Požadované informace lze na obecním úřadě získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení (např. prostřednictvím sítě Internet). Pro informování veřejnosti je na ObÚ k nahlédnutí seznam právních předpisů a dalších důležitých informací pro veřejnost. Zaměstnanci ObÚ jsou povinni tyto předpisy a dokumenty na požádání poskytnout k nahlédnutí nebo za úhradu okopírovat. Jedná se především o tyto právní předpisy a informace:

 • platné vnitřní předpisy
 • platné vyhlášky
 • základní obecně používané právní předpisy

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Zaměstnanci ObÚ přijímají ústní a písemné žádosti o poskytnutí informace, a současně i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, bude žadatel upozorněn na možnost podat písemnou žádost o poskytnutí informace.

Zaměstnanci vyhoví ústním žádostem o poskytnutí informací v mezích zákona. Pokud žádost směřuje k poskytnutí informace již zveřejněné, mohou zaměstnanci místo poskytnutí této informace sdělit žadateli co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, údaje, umožňující její vyhledání a získání. Trvá-li však žadatel na přímém poskytnutí zveřejněné informace, jsou zaměstnanci povinni tuto informaci poskytnout.

Žádosti o poskytnutí informace lze podat přímo na ObÚ, nebo prostřednictvím sítě Internet.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel ObÚ. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve zaměstnanec žadatele o poskytnutí informace ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Jestliže žadatel svou žádost do 30 dnů od výzvy neupřesní, bude žádost o poskytnutí informace odmítnuta.

Postup při vyřizování žádostí je následující:

 • žádost se odloží, a to v případě, že nebude zřejmé, kdo ji činí a komu je určena. V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti ObÚ, žádost se také odloží, ale s tím, že se tato skutečnost do tří dnů sdělí písemně žadateli.
 • požadovaná informace se poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit si kopii listinnou nebo na paměťových médiích.
 • o postupu při poskytování informace se pořídí stručný záznam, ve kterém se uvede datum přijetí žádosti, číslo jednací, způsob vyřízení žádosti a další informace, které uzná zaměstnanec za vhodné. Takto pořízený záznam je pak založen do evidence na ObÚ.
 • lhůtu pro poskytnutí informace je možno ze závažných důvodů a v souladu se zákonem prodloužit, nejvýše však o deset dní, přičemž žadatel musí být o prodloužení a jeho důvodech prokazatelně informován (tj. doručení do vlastních rukou).

Rozhodnutí se vydává jen v případě nevyhovění žádosti, a to byť i jen částečného nevyhovění žádosti. Na řízení o nevyhovění žádosti se podpůrně použije zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění.

Pokud nelze písemné žádosti o poskytnutí informace byť i jen z části vyhovět, informuje o tom předseda komise nebo výboru, který žádost vyřizoval, písemně starosty obce a požádá ho o vydání rozhodnutí o neposkytnutí informace. Zároveň s touto žádostí předloží starostovi obce veškeré podklady, vztahující se k předmětné žádosti. Na základě těchto materiálů rozhodne starosta do 15 dnů od data přijetí či doplnění žádosti o tom, zda bude informace poskytnuta či nikoliv. V případě nevydání rozhodnutí či neposkytnutí informace v zákonné lhůtě se má za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo poskytnutí informace odepřeno.

Rozhodnutí o neposkytnutí informace musí obsahovat přesné označení Obú, číslo jednací, datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis tajemníka s uvedením jména, příjmení a funkce. Vzory rozhodnutí jsou součástí přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto pokynu.

Rozhodnutí se podle zákona doručuje žadateli do vlastních rukou.

11. Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí starosty obce o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemné odvolání, a to prostřednictvím starosty obce Senetářov.

Týká-li se rozhodnutí o odmítnutí žádosti informací ve věcech přenesené působnosti obce, rozhoduje o odvolání Krajský úřad jihomoravského kraje. Tomu se také odvolání s celým spisovým materiálem do 30 dnů od doručení odvolání postoupí.

Zastupitelstvo obce, resp. Krajský úřad jihomoravského kraje rozhodne o odvolání. V tomto svém rozhodnutí o odvolání buď původní rozhodnutí potvrdí a odvolání zamítne, nebo rozhodne o tom, že informace bude poskytnuta a v jakém rozsahu. Obú je tímto právním názorem vázán.

Toto rozhodnutí o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však přezkoumatelné soudem v rámci správního soudnictví.

12. Formuláře:

Jednotlivé potřebné formuláře mohou zájemci získat osobně na ObÚ. ZDE jsou pouze jejich náhledy, nebo je možné je jen vytisknout a vyplnit ručně.

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací:

Informace a návod na řešení nejrůznějších životních situací získají zájemci osobně od pracovníků ObÚ (návod jak postupovat např. při ztrátě občanského průkazu, potřebě ověření podpisu, listiny apod..)

14. Nejdůležitější předpisy:

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a povinnost poskytnout informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto předpisů:

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky,
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky,
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Nařízení vlády České republiky č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazné vyhlášky ZDE

Tento výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy jsou uloženy na obecním úřadu, kde jsou v úřední dny k nahlédnutí.

Výše uvedené právní předpisy, včetně obecně závazných vyhlášek obce, jsou k dispozici a nahlédnutí v úřední dny v kanceláři ObÚ Senetářov.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Náklady, spojené s poskytnutím informace jsou zdarma, kromě úhrady za pořízení kopie, opatření technických nosičů dat, odeslání informací žadateli apod., kterou je žadatel povinen uhradit. Výše těchto nákladů se stanoví na základě zveřejněného sazebníku úhrad za poskytování informací, který je nedílnou součástí tohoto pokynu. Úhrada nesmí přesáhnout tyto náklady a je příjmem obce Senetářov. Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů.

V případě, že se jedná o poskytnutí informace pouze formou okamžité kopie zveřejněné nebo běžně přístupné informace, podmíní zaměstnanec poskytnutí této informace až po plné úhradě dle počtu stran.

Sazebník úhrad:

kopírování textů

 • 1 kopie A4 jednostranná….….….….….….….….…... 2,00 Kč
 • 1 kopie A4 oboustranná….….….….….….….….….… 3,00 Kč
 • 1 kopie A3 jednostranná….….….….….….….….…... 3,00 Kč
 • 1 kopie A3 oboustranná….….….….….….….….….… 5,00 Kč

kopírování mapových podkladů podle ceny dodavatele

odeslání poštou….….….….….….….….….….….….…. sazba poštovného

Jestliže bude požadován úkon podléhající zákonu o správních poplatcích, účtuje se také správní poplatek podle příslušné položky uvedeného zákona.

V případě vzniklých cestovních nákladů účtují se sazby dle platného znění zákona o cestovních náhradách.

Poplatky podle zákona o správních poplatcích:

 • poplatek za úřední ověření podpisu….….….….….….….….… 30 Kč
 • poplatek za úřední ověření listiny….….….….….….….….….. 30 Kč/1 strana
 • poplatek za výpis z obchodního rejstříku….….….….….….…..100 Kč/1 strana + za každou další 50 Kč
 • poplatek za výpis z živnostenského rejstříku….….….….….….100 Kč/1 strana + za každou další 50 Kč
 • poplatek za výpis z katastru nemovitostí….….….….….….….100 Kč/1 strana + za každou další 50 Kč
 • poplatek za výpis z rejstříku trestů….….….….….….….….…. 100 Kč/ strana + za každou další 50 Kč

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Výroční zpráva o činnosti ObÚ Senetářov v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2020.

ObÚ Senetářov jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2020, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje ObÚ žadatelům informace na základě jejich žádostí nebo zveřejněním.

Přehled o vyřizovaných žádostech:

Počet podaných žádostí o informace 2
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumávaných soudem 0
Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona 0

17. Seznam organizací:

Název organizace: Sídlo organizace:
Mateřská škola Senetářov Senetářov 74, 679 06
Obecné informace
Kalendář akcí
7. 8. Sraz auto-moto veteránů zahrada za muzeem

Více akcí

Změny na webu
27. 7.

Nová novinka Sběrný dvůr uzavřen.

27. 7.

Nová novinka .

23. 7.

Nová novinka MUDr. Staňková neordinuje.

20. 7.

Nová novinka Do Lysic dorazí fotbalové hvězdy.

20. 7.

Nová novinka Svoz komunálního odpadu.

Dnes slaví

Dnes je: 28. 07. 2021
Dnes má svátek: Viktor
Zítra má svátek: Marta

Počasí radar