Přeskočit navigaci.

Sociálně právní ochrana dětí - SPOD

Obec Senetářov, Senetářov 116, 679 06 p. Jedovnice


Standardy kvality pro orgány sociálně-právní ochrany dětí

Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů, (§9a, odst. 4) a Vyhláška č. 473/2012, o provedení některých ustanovení zákona o SPOD (§6 a příloha č. 1 Vyhlášky) zavádějí do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí standardy kvalit.

Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu sociálně-právní ochrany.

Rozsah sociálně právní ochrany dětí

CO JE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ?

Jedná se o činnost spočívající především:

 • v ochraně práv dětí na jejich příznivý vývoj a řádnou výchovu
 • v ochraně oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jejich majetku
 • v působení směřujícím k obnovení narušených funkcí rodiny                                                                     
 • v zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině

NA KTERÉ DĚTI SE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA ZAMĚŘUJE?

Sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace dle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického či sociálního původu. 


Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

 • jejichž rodiče:

a) zemřeli,
b) neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo
c) nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;

 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
  pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou příčinou nepříznivého vývoje dětí. Pracovnice SPOD ke všem klientům přistupují individuálně, vycházejí z jejich  individuálních potřeb. Klienty podporují  v jejich samostatnosti a sociálním začleňování.

OPRÁVNĚNÍ A OZNAMOVACÍ POVINNOST

Každý je oprávněn upozornit rodiče na závadové chování jejich dětí.
Každý je oprávněn upozornit oddělení SPOD na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti; oddělení SPOD má povinnost zachovat anonymitu oznamovatele, pokud o to požádá.
Každý je oprávněn upozornit soud na záležitosti týkající se výchovy a péče o nezletilé.
Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě další zařízení určená pro děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti, na které se SPOD zaměřuje, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví.

KAM SE MOHU OBRÁTIT

• Městský úřad Blansko,  nám. Republiky 1, 678 01 Blansko,
odbor sociálních věcí – oddělení sociálně-právní ochrany dětí, 

Úřední hodiny:
pondělí a středa  8.00 – 17.00 hod. 


• Obecní úřad Senetářov 116, 679 06 p. Jedovnice   
Obecní úřad Senetářov je orgánem, který sleduje zda nedochází k  ohrožení dítěte a pokud takovou skutečnost zjistí, oznamuje ji obecnímu úřadu s rozšířenou působností, kterým je Městský úřad Blansko , nám. Republiky 1, 678 01 Blansko,  odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, 


Úřední hodiny:
Pondělí a středa  8.00 – 12.00,  14.00 – 17.30 hod.
tel.: 516 442 424
e-mail: obec@senetarov.cz

Obecné informace
Kalendář akcí
22. 2. Ostatky 2020 Sál KD - průmyslová zóna

Více akcí

Změny na webu
24. 1.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb..

22. 1.

Nová novinka Poplatek ze psů.

22. 1.

Nová novinka Knihovna uzavřena.

22. 1.

Nová novinka Svoz komunálního odpadu.

22. 1.

Nová novinka Obecní úřad uzavřen.

Dnes slaví

Dnes je: 27. 01. 2020
Dnes má svátek: Ingrid
Zítra má svátek: Otýlie

Počasí radar