Přeskočit navigaci.

Výstavba kanalizace

Vážení spoluobčané,

výstavba kanalizace v naší obci začne v druhé polovině května. Práce budou pokračovat až do konce října letošního roku, prosíme Vás o toleranci, trpělivost a především ohleduplnost. Se stavební akcí budou spojena značná dopravní omezení a další komplikace, za které se všem předem omlouváme. Žádáme Vás o opatrnost v místech provádění prací a zvýšeného dozoru nad dětmi při projíždění stavební techniky. V naší obci budou výstavbu kanalizace provádět firmy IMOS Brno, a.s. a firma EUROVIA CS, a.s. Podrobné informace o průběhu stavby budou uveřejňovány aktuálně na webu obce Senetářov a v místním rozhlase.

Kanalizační přípojky

V současné době by již všichni majitelé nemovitostí měli být připojeni na splaškovou kanalizaci. V případě, že některá nemovitost není doposud připojena, je třeba tuto situaci řešit individuálně přímo na Vodárenské akciové společnosti, a.s. Boskovice. Zároveň oznamujeme, že zastupitelstvem obce schválený finanční příspěvek na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci je vyplácen každé pondělí a středu v době od 16.00 hod. do 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu. Formulář žádosti je vyvěšen na webových stránkách obce nebo je k vyzvednutí na obecním úřadu. Finanční příspěvek bude vyplácen pouze do středy 13. listopadu 2019. Upozorňujeme občany, že je třeba uvést do původního stavu obecní pozemky, které byly dotčeny výstavbou kanalizační přípojky k nemovitosti. V případě, že daný obecní pozemek nebude uveden do původního stavu, nebude vlastníku nemovitosti vyplacen finanční příspěvek a zároveň bude celá situace předána k řešení stavebnímu úřadu. Rádi bychom, aby naše obec byla pěkná a čistá, tráva v parcích a na veřejných prostranstvích udržovaná. Ne vždy se vše podaří, nicméně pro většinu občanů je to jedna z priorit, kterou na procházkách, při cestách do zaměstnání nebo škol vnímají každý den.  Zároveň je také vizitkou obyvatel, jak se o své okolí starají. Pokud bude nejen veřejné prostranství řádně udržováno, bude nám všem odměnou upravená obec, do které se rádi budeme vracet, a kde nemovitosti neztrácí na hodnotě a jednou zde budou spokojeně žít i naše děti.

Napojování na splaškovou kanalizaci – duben 2019

Vlastník nemovitosti nahlásí v předstihu připravenost ke kontrole napojení na splaškovou kanalizaci zaměstnanci Vodárenské akciové společnosti a.s. panu Jiřímu Němcovi, tel.č. 737 221 697. Zaměstnanec provede na místě kontrolu správnosti napojení přípojky a sepíše potřebné podklady pro uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod. Napojit se na splaškovou kanalizaci je třeba nejpozději do 31.08.2019. 

Do kanalizace lze napojit výhradně splaškovou vodu z WC, koupelen, prádelen a kuchyní.  Do splaškové kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody přes septiky a domovní ČOV,  dešťové a drenážní vody.

Kanalizační přípojka je stavbou a potřebuje povolení (územní souhlas, ohlášení záměru..) .

Provedení napojení na kanalizaci  je předmětem kontroly provozovatele kanalizace VAS a.s. = „Kontrola VAS“.

Pro kontrolu je nutné, mimo vlastní stavbu,  připravit následují informace a doklady:

-          projekt a povolení stavby kanalizační přípojky (u propojení ve stávající  domovní ČOV není třeba)

-          informace o vlastním zdroji vody (studna) a jejím využívání

-          počet  obyvatel domu

Příprava vlastní stavby kanalizační přípojky na kontrolu VAS

Předmětem kontroly bude:  

-          úsek  potrubí od napojení na stávající ukončení kanalizační přípojky provedené v rámci stavby kanalizace po napojení na domovní instalaci kanalizace,  stávající septik nebo  jímku

nebo

-          propojení kanalizačního potrubí v domovní ČOV

Úseky splaškových  kanalizačních přípojek provedené v rámci kanalizace nebudou předmětem kontroly.

Stávající kanalizační přípojky z domovních ČOV nebudou předmětem kontroly.

 Pro kontrolu VAS  NESMÍ být uvedený úsek  potrubí zasypaný.

Kontrola VAS bude probíhat na zprovozněném potrubí. Odpadní vody již budou kanalizační přípojkou, propojením  odváděny   do splaškové kanalizace.

 Vlastní postup napojení  a kontroly:

 1. Žadatel si připraví doklady a informace ke stavbě.
 2. Žadatel zavolá panu Němcovi z VAS a dohodne termín kontroly.   
 3. Žadatel  připraví stavbu ke kontrole s vazbou na dohodnutý termín (uloží a  napojí potrubí)  

NEZASYPÁVAT

 1. Kontrola VAS
 2. Kontrola  VAS OK – provedení obsypu potrubí a zásypu rýhy.

Co je Kontrola VAS:

1) kontrola dokladů       – povolení (u propojení ve stávající  domovní ČOV není třeba)

                                               – soulad stavby s projektem(u propojení ve stávající  domovní ČOV není třeba)

- kontrola, aktualizace stávající smlouvy o odvádění odpadních vod (počet obyvatel  (kontrola s údaji od obce),  forma úhrady za stočné, vlastní zdroj vody)   

2) kontrola provedení přípojky  - uložení potrubí, napojení  

 Základní osnova provedení stavby kanalizační přípojky:

řádné provedení výkopu, výkopu, lože potrubí z písku, montáž potrubí – správně dorazit do hrdel trubek, osazení kontrolní šachty, napojení na stávající ukončení kanalizační přípojky, napojení na vývod domovní instalace kanalizace,  křížení potrubí s ostatními inženýrskými sítěmi, po kontrole obsyp potrubí pískem, kontrola křížení IS, zásyp rýhy, úprava povrchů. 

Za provedení napojení  na kanalizaci bez kontroly VAS hrozí  stavebníkovi  pokuta až do výše 100.000,– Kč.

Aktuální informace k výstavbě – březen 2019

Výzva pro občany  Obce Senetářov k napojení na splaškovou  kanalizaci pro veřejnou potřebu

Vážení občané,

do konce března bude dokončena rekonstrukce ČOV Jedovnice a nová splašková kanalizace v obci Senetářov. Následně bude celá stavba uvedena do zkušebního provozu. Provozovatelem nové splaškové kanalizace v Senetářově bude společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ  SPOLEČNOST, a.s. (dále jen VAS).

Zákon ukládá povinnost vlastníkům staveb připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Není v žádném případě dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky a domovní čistírny odpadních vod.

S ohledem na výše uvedené Vás vyzýváme, abyste Vaši nemovitost napojili na splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu v termínu od 1. 4. 2019 nejpozději do 31. 8. 2019.

Pro občany, kteří se napojí v uvedeném termínu do 31. 8. 2019, nabízíme následující zvýhodnění:

 • kontrola správnosti provedení a napojení kanalizační přípojky na splaškovou kanalizaci a sepsání podkladů pro uzavření smlouvy budou provedeny ZDARMA (viz úkony zaměstnance VAS popsané v části Postup a způsob napojování kanalizačních přípojek),
 • vývoz stávajícího septiku bude proveden společností VAS, za paušální cenu 2800,– Kč včetně DPH. V ceně je počítáno s objemem do 11m3, větší septiky budou účtovány dvakrát. Při vyčerpání obsahu septiku, Vám bude vystaven doklad o likvidaci obsahu septiku.

Postup a způsob napojování splaškových gravitačních kanalizačních přípojek je následující: 

 1. Vlastník nemovitosti si zajistí položení potrubí kanalizační přípojky. Potrubí před kontrolou VAS v celé délce NEZASYPÁVAT a přizvat zaměstnance VAS ke kontrole!!! Část přípojek provedená současně se stavbou kanalizace  již nebude předmětem kontroly. V těchto případech bude předmětem kontroly samotné napojení nemovitosti (nezasypávat) a již položené a zahrnuté kanalizační potrubí se odkrývat nebude.
 2. Vlastník nemovitosti nahlásí v předstihu připravenost ke KONTROLE  zaměstnanci VAS p. Jiřímu Němcovi, mob. 737 221 697. Náš  zaměstnanec provede na místě kontrolu správnosti napojení přípojky a sepíše s Vámi potřebné podklady pro uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod. Rovněž bude provedena kontrola odpojení septiku. Teprve po provedené kontrole kanalizační přípojky je možné potrubí zasypat. 

Vlastník nemovitosti obdrží poštou Návrh Smlouvy na odvádění odpadních vod.

Kritéria pro napojení nemovitostí:

- splašková voda z nemovitostí musí pocházet výhradně z WC, koupelen, prádelen a kuchyní;

- po napojení na splaškovou kanalizaci je dána povinnost ze zákona č. 274/2001 Sb. jímky, septiky, žumpy a domovní ČOV vyřadit z provozu, uvedeným předpisem je zakázáno vypouštět odpadní vody do kanalizace přes septiky, jímky, žumpy a domovní ČOV; 

- na splaškovou kanalizaci nelze napojit dešťové ani drenážní vody, do přípojky nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť; 

- vypouštění odpadních vod do kanalizace musí být v souladu s kanalizačním řádem splaškové kanalizace, ve kterém je uvedeno, co lze a co nelze do kanalizace vypouštět.

 

Dodržení uvedeného postupu má zajistit správné provedení napojení všech nemovitostí a minimalizuje škody, ke kterým by docházelo při nedůsledně provedených pracích.

V průběhu zkušebního provozu kanalizace bude VAS provádět kontrolu dodržování kanalizačního řádu. Do kanalizace bude vháněn zdravotně nezávadný kouř za účelem kontroly, zda nejsou napojeny dešťové a drenážní vody.

Od 1. 9. 2019 bude zpoplatněna kontrola přípojky dle ceníku VAS (726,– Kč vč. DPH) a bude se hradit plná (nedotovaná) cena za vývoz septiku.

 

Správná funkce ČOV a kanalizace je společným zájmem Obce Senetářov i provozovatele kanalizace (VAS). Rekonstrukce  ČOV a nové kanalizace je dotovaná z veřejných prostředků  a  je tedy nutné maximálně splnit podmínky poskytnuté dotace a důsledně dodržovat uvedené postupy.

 

Nevíte, nerozumíte, chcete se zeptat?

 • ve věci výstavby kanalizační přípojky, stavebního povolení kanalizační přípojky  

            Josef Vágner  tel. 737 204 376, email: josef.vagner@vasbo.cz

 • ve věci kontroly přípojek a napojování na splaškovou kanalizaci

Jiří Němec  tel. mob. 737 221 697, email: jiri.nemec@vasbo.cz.

 • objednání vývozu septiku – VAS, provoz 43,  tel.  516 427 270
 • v případě dotazů ke smlouvě na odvádění odp. vod, plateb, fakturace, atd.

zákaznické oddělení VAS, tel. 516 427 226, koudelkova@vasbo.cz

Opravy komunikací

Od 16. července 2018 bude započato s opravami komunikací a chodníků v prostranství u mateřské školy a v lokalitě Trávníky. Žádáme občany, aby od tohoto data, v těchto lokalitách, neparkovali své automobily na obecních pozemcích.

Výkopové práce u bytovek

IMOS Brno, a.s. oznamuje, že od pondělí 18. června 2018 bude provádět výkopové práce u bytovek. Žádáme především rodiče, aby své děti nepouštěli k výkopu a především, aby nemanipulovali s oplocením u výkopu.

Chaloupky – pokládka asfaltového koberce

V době od 12. do 15. června 2018 bude probíhat pokládka asfaltového koberce na místních komunikacích směrem k bytovkám a v Chaloupkách. Žádáme občany, aby v uvedené dny přeparkovali své automobily do ulic okolo autobusové točny a ke hřbitovu.

Závěrečné úpravy obecního prostranství

Počátkem dubna 2018 bylo započato s překládkou zámkové dlažby v ulici  V Sadě. V týdnu od 10. dubna 2018 započne rekonstrukce komunikace v Chaloupkách. Následovat bude oprava chodníků na Trávníkách a rekonstrukce komunikace ke hřišti.

Oprava dešťové kanalizace na točně u kostela

Termín dokončení opravy dešťové kanalizace u kostela se prodlužuje z důvodu přeložky vodovodního řadu. Přeložka by měla být realizována ve čtvrtek 14. prosince 2017. Z tohoto důvodu bude ve čtvrtek 14. prosince 2017 v části obce přerušena dodávky vody, a to ve směru od Kotvrdovic (obě strany komunikace) a od zátočiny u restaurace od č.p. 6 až po č.p. 10.

Oprava dešťové kanalizace na točně u kostela

Od pondělí 20. listopadu 2017 bude započato s opravou dešťové kanalizace na točně u kostela. Žádáme občany, aby v této lokalitě neparkovali své automobily. Opravy potrvají cca 14 dnů.

Frézování vozovek

Od úterý 17. října 2017 bude započato s frézováním komunikací, a to ve směru od autobusové zastávky u MŠ na Lipovec a ve směru od autobusové zastávky u Jednoty ve směru na Podomí.

Výměna obrubníků

V týdnu od 9. října 2017 bylo započato s výměnou obrubníků ve směru od autobusové zastávky na Lipovec. Po osazení nových obrubníků bude následovat odfrézování vozovky a v prvním listopadovém týdnu položení nového asfaltového koberce.

Senetářov – harmonogram prací na domovních přípojkách:

Firma IMOS Brno, a.s.

Stoka D: 9/2017 – ŠD1A – ŠD14 ( Trávníky od č.p. 79 – po telefonní budku)

Stoka D: 9/2017 – ŠD14 – ŠD26 (krajská silnice od telefonní budky – po točnu u MŠ)

Stoka D10: 9/2017 – ŠD26 – ŠD103 (krajská silnice od točny u MŠ – po konec Senetářova směr Kotvrdovice)

Stoka D12: 9/2017 – ŠD25A – ŠD25B (odbočka mezi č.p. 33 a č.p. 34)

Stoka D8: 10/2017 – ŠD16 – ŠD16A (odbočka k č.p. 12 a č.p. 13)

Stoka D9: 10 + 11/2017 – ŠD18 – ŠD97 ( trasa v parku od č.p. 11 – po č.p. 6)

Stoka D2: 11/2017 – ŠD8 – ŠD47 (druhá větev na Trávníkách od č.p.70 – po č.p. 20)

Stoka D4: 11/2017 – ŠD11 – ŠD56 (trasa mezírka na Trávníkách od č.p. 23 – po č.p. 170)

Stoka D1: 12/2017 – ŠD4 – ŠD39 ( trávníky od „Mamuta“ -  po Sentus)

Firma EUROVIA

Stoka D: týden 37 a 38 – ŠD26 – ŠD38 (od točny u MŠ – po konec Senetářova, směr Lipovec)

Stoka D5: týden 39 až 42 (krajská silnice od telefonní budky – po točnu u Chemoplastu)

Stoka D5–2: týden 44 až 46 (ulice v chaloupkách)

Stoka D5–3: týden 39 až 41 (odbočka k č.p. 120)

Stoka ŠDP1: týden 39 až 41 (odbočky na vedlejší větvi krajské silnice od č.p. 107 – po č.p. 120)

Stoka D6: týden 44 až 46 (cesta k bytovkám)

Stoka D7: týden 42 a 43 (odbočky v ulici „ V Sadě“)

Stoka D11: týden 38 (místní komunikace u MŠ)

 

Revizní šachta:

Revizní šachtu, která je součástí každé domovní přípojky, je možno zakoupit a nainstalovat již v letošním roce. Nákup revizní šachty lze provést i u VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.divize Boskovice, oddělení vodárenská Blansko – Poříčí 20a, Blansko (Zákaznické oddělení Blansko - po-pá 6:45–14:45;  Prodej vodárenského materiálu  - po-pá 6:30–14:00).

Revizní šachta se skládá:

 1. REVIZNÍ  ŠACHTA  průměr 315 – DNO PP KG/160 PŘÍMÁ T1 (vč.těsnění)
 2. ŠACHTOVÁ ROURA  průměr 315/2000
 3. POKLOP PVC 315
 4. Přesuvka z PVC na plast 150 (revizní šachta od Vodárenské tento komponent již má)

Cena tohoto setu u vodárenské je cca 1900 Kč.

 1. Přechodka do hrdla z kameniny na PVC průměr 150  /nutno zakoupit jinde/
 2. PVC zátka do plastového hrdla průměr 150 /nutno zakoupit jinde/

 Pokud je šachta umístěna v místech, kde dochází k pojezdu automobilů, lze zakoupit i pojezdovou variantu revizní šachty:

 1. REVIZNÍ  ŠACHTA  průměr 400 – DNO PP KG/160 PŘÍMÁ T1 (vč.těsnění)
 2. ŠACHTOVÁ ROURA  průměr 400
 3. POKLOP TELESKOPICKÝ LITINOVÝ S MANŽETOU 400/315
 4. Přesuvka z PVC na plast 150 (revizní šachta od Vodárenské tento komponent již má)

Cena tohoto setu u vodárenské je cca 3000 Kč.

 1. Přechodka do hrdla z kameniny na PVC průměr 150  /nutno zakoupit jinde/
 2. PVC zátka do plastového hrdla průměr 150 /nutno zakoupit jinde/

Revizní šachty lze zakoupit i ve většině stavebninách, nebo specializovaných velkoobchodech topení-voda-plyn-sanita-kanalizace

Instalaci revizní šachty si musí každý vlastník zajistit sám.

 

Informace

Od 14. srpna 2017 probíhá výstavba kanalizace v dalších dvou úsecích, a to na stoce D3 na Trávníkách a na stoce D5–3 na Kopci za zahradami. V týdnu od 21. srpna 2017 bude výstavba pokračovat stokou D9 ve směru od zátočiny naproti pohostinství U Topolů, podél kostela směrem k Trávníkům.

Parkování automobilů

Od úterý 1. srpna 2017 pokračuje výstavba kanalizace ve směru od Trávníků Na Kopec. Žádáme občany dotčené výstavbou, aby neparkovali své automobily kolem silnice a včas si své automobily přeparkovali. Automobily je možné parkovat v lokalitě Trávníky, na točně Na Kopci a nebo v areálu průmyslové zóny. V průmyslové zóně je možnost pakování pouze v pracovních dnech, a to po domluvě na obecním úřadě Senetářov.

Úplná uzavírka Senetářova

Od pondělí 31. července až do 31. srpna 2017 bude uzavřen průjezd obcí Senetářov, a to od křižovatky „U Topolů“ ve směru na Podomí i ve směru na Lipovec. Zastávka pro autobusy linkové dopravy bude pouze u mateřské školy, ostatní zastávky jsou bez náhrady zrušeny. Linkové autobusy budou jezdit ve směru od Kotvrdovic, otočí se u zastávky MŠ a opět odjedou ve směru na Kotvrdovice.

Žádáme občany, aby neparkovali svá vozidla poblíž míst výkopových prací a také na obecních komunikacích, především v lokalitě Chaloupky, kde lze očekávat navýšení průjezdu automobilů. Děkujeme za pochopení.

Uzavření komunikace od autobusové zastávky u MŠ směrem na Lipovec

V pondělí 26. a v úterý 27. června bude z důvodu budování kanalizace zcela neprůjezdná komunikace od autobusové zastávky u MŠ směrem na Lipovec. Žádáme občany, aby si své automobily, v případě potřeby, zaparkovali na točně u kostela. Autobusy budou zastavovat na všech autobusových zastávkách bez omezení, jen příjezd do Senetářova bude ve směru od Kotvrdovic.

Informace k 12. červnu 2017

V pondělí 12. června bylo započato s frézováním povrchu silnic. V průběhu následujících dnů bude odfrézovaný asfalt odvezen a následně vzniklá rýha zhutněna tak, aby bylo možné komunikaci užívat v rámci výstavbou omezeného provozu. Samotná výstavba kanalizace bude pokračovat od středy 14. června ve směru od autobusové zastávky u mateřské školy na Lipovec a dále výstavba pokračuje na Trávníkách.

Stavební práce od 12. června 2017

Od pondělí 12. června 2017 bude výstavba kanalizace zahájena také na stoce D, a to od autobusové zastávky U MŠ směrem na Lipovec a také v hlavní silnici od „Pruťáku“ směrem k obecnímu úřadu.

Úplná uzavírka silnice II/379 a II/379 23 v Senetářově

Z důvodu výstavby kanalizace v naší obci dojde od 12. června 2017 k úplné uzavírce silnic II/379 a III/379 23 v celém úseku obce Senetářov. Objízdná trasa je vedena přes Krásensko a Podomí. Průjezd obcí Senetářov bude uzavřen pro veškerý silniční provoz, mimo veřejnou osobní linkovou dopravu, hasičská vozidla, vozidla rychlé lékařské pomoci a vozidla s povolením stavby.

Po dobu uzavírky bude vlastníkům nemovitostí umožněn přístup k jejich nemovitostem, v případě naléhavé potřeby (zdravotní situace, dovoz materiálu apod.) je třeba kontaktovat přímo stavební firmu. Stavbyvedoucí – ing. Gajdoš tel.č. 739 549 887.

Autobusová přeprava je v době uzavírky bez omezení, linky 167 a 231 budou projíždět stavbou a zastavovat na všech zastávkách dle jízdního řádu.

Vjezd je též povolen návštěvníkům muzea tradičního bydlení a perleťářství, návštěvníkům restaurace U Topolů a dopravní obslužnosti.

Úplná uzavírka je navržena do 30. října 2017.

 

Plánky

Dokumentace

Obecné informace
Kalendář akcí
7. 8. Sraz auto-moto veteránů zahrada za muzeem

Více akcí

Změny na webu
27. 7.

Nová novinka Sběrný dvůr uzavřen.

27. 7.

Nová novinka .

23. 7.

Nová novinka MUDr. Staňková neordinuje.

20. 7.

Nová novinka Do Lysic dorazí fotbalové hvězdy.

20. 7.

Nová novinka Svoz komunálního odpadu.

Dnes slaví

Dnes je: 28. 07. 2021
Dnes má svátek: Viktor
Zítra má svátek: Marta

Počasí radar